Gebruik de promotiecode "save50" om 50% korting te krijgen!
Nu upgraden Nu upgraden

Algemene Voorwaarden

Lees deze pagina om te weten wat de Algemene Voorwaarden van Rephraser.co zijn en welke informatie u ons toestaat te verzamelen.

Welkom bij Rephraser!

Deze algemene voorwaarden leggen de regels en voorschriften vast voor het gebruik van de website van Rephraser, gevestigd op Rephraser.co.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Gebruik Rephraser niet als u het niet eens bent met alle op deze pagina vermelde algemene voorwaarden.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en voldoet aan de algemene voorwaarden van het bedrijf. "Het Bedrijf", "Onszelf", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Wij", verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van betaling die nodig is om het proces van onze hulp aan de Klant uit te voeren op de meest geschikte manier met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de verklaarde diensten van het Bedrijf, overeenkomstig en onderworpen aan het geldende recht van Nederland. Elk gebruik van de bovengenoemde terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters en/of hij/zij of zij, worden als onderling verwisselbaar beschouwd en daarom als verwijzend naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door Rephraser te bezoeken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Rephraser.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om de gegevens van de gebruiker op te halen bij elk bezoek. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden te activeren en het voor mensen die onze website bezoeken gemakkelijker te maken. Sommige van onze filiaal-/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezit Rephraser en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle materialen op Rephraser. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag deze materialen van Rephraser voor uw eigen persoonlijk gebruik openen, onderworpen aan beperkingen zoals vastgelegd in deze algemene voorwaarden.

U mag het volgende niet doen:

 • Materiaal van Rephraser herdistribueren
 • Materiaal van Rephraser verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Materiaal van Rephraser reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Inhoud van Rephraser opnieuw verspreiden

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen in bepaalde gebieden van de website. Rephraser filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt reacties niet voordat ze op de website worden geplaatst. Reacties weerspiegelen niet de opvattingen en meningen van Rephraser, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Reacties weerspiegelen de opvattingen en meningen van de persoon die zijn/haar opvattingen en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is Rephraser niet aansprakelijk voor de reacties of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten die worden veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de reacties op deze website.

Rephraser behoudt zich het recht voor om alle reacties te controleren en om alle reacties te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Algemene Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

 • U het recht hebt om de reacties op onze website te plaatsen en alle noodzakelijke licenties en toestemmingen hiervoor hebt;
 • De reacties geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief, maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooi of handelsmerk van derden;
 • De reacties geen lasterlijk, beledigend, obsceen of anderszins onrechtmatig materiaal bevatten dat een inbreuk vormt op de privacy
 • De reacties niet zullen worden gebruikt om zaken of klanten te werven of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te presenteren.

U verleent hierbij aan Rephraser een niet-exclusieve licentie voor het gebruik, de reproductie, bewerking en het verlenen van toestemming aan anderen om uw reacties te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in welke vorm, indeling of media dan ook.

Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties kunnen naar onze website linken zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online bedrijvengidsen mogen op dezelfde manier naar onze website linken als zij naar de websites van andere vermelde bedrijven linken; en
 • Erkende bedrijven in het hele systeem, met uitzondering van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondswervingsgroepen, die niet naar onze website mogen linken.

Deze organisaties mogen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere informatie op de website, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte de sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Wij kunnen en zullen goedkeuring verlenen aan andere verzoek tot links van de volgende soorten organisaties:

 • Algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen;
 • Dot.com-communitysites;
 • Verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • Online bedrijvengidsen;
 • Portals voor internet;
 • Accountants-, juridische en adviesbureaus; en
 • Onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

Wij zullen verzoeken om links van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat:

 1. de link ons niet in een ongunstig daglicht plaatst bij onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven;
 2. de organisatie geen negatieve gegevens over ons heeft;
 3. het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink opweegt tegen het ontbreken van Rephraser; en
 4. de link in de context van algemene informatiebronnen past.

Deze organisaties mogen naar onze startpagina linken, zolang de link:

 1. niet op enigerlei wijze misleidend is;
 2. ten onrechte niet de sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten impliceert; en
 3. past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven worden vermeld en u wilt een link naar onze website maken, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Rephraser. Vermeld alstublieft uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst van alle URL's waarvan u van plan bent om naar onze website te linken, en een lijst van de URL's op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties mogen naar onze website linken zoals volgt:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Door gebruik te maken van elke andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt, die zinvol is binnen de context en opmaak van de inhoud op de site van de verbindende partij.

Het is niet toegestaan ​​om Rephraser's logo of ander artwork te gebruiken voor het maken van een link zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames creëren rond onze webpagina's die de visuele presentatie of verschijning van onze website op enigerlei wijze wijzigen.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die op uw website verschijnt. U gaat ermee akkoord om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die opkomen op uw website. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die als lasterlijk, obsceen of crimineel kan worden beschouwd, of die inbreuk maakt, anderszins in strijd is met, of het schenden of bevorderen van de schending of andere schending van, rechten van derden.

Uw Privacy

Lees het privacybeleid

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen na een verzoek. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en ons beleid voor het linken op elk moment te wijzigen. Door voortdurend naar onze website te linken, gaat u akkoord met en volgt u deze linkvoorwaarden en -voorwaarden.

Verwijderen van links van onze website

Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook beledigend is, kunt u ons op elk moment vrijblijvend contacteren en informeren. We zullen overwegen om verzoeken om links te verwijderen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren.

We garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, we staan niet garant voor de volledigheid of juistheid ervan; noch beloven we dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle vertegenwoordigingen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • beperk of sluit onze of uw aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel;
 • onze of uw aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor fraude of bedrieglijke verkeerde voorstelling van zaken;
 • enige van onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of
 • enige van onze of uw aansprakelijkheden uitsluiten die mogelijk niet kunnen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande alinea; en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en onrechtmatige daad.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.